Dieselbil coolare för klimatet

Säg ordet miljöbil och det flimrar till bakom ögonlocken. Vad som kvalar in under begreppet beror helt på vem man frågar. En bränslesnål ”Smart” räknas till exempel som miljöbil i Göteborg och Malmö, men inte i Stockholm. Kommunerna kör sina egna race.

Inte blir saken tydligare högre upp i den offentliga hierarkin. Allt talar för att staten kommer att använda en miljöbilsdefinition när den beskattar förmånsbilar, och en annan för att välja ut samma bilar! Någon som blir klok? I den tilltagande förvirringen kring vad en miljöbil egentligen är, var det åtminstone lugnande att ta del av en rapport tidigare i år som konstaterade att det inte spelar någon roll om man väljer en bil som rullar på diesel eller bensin. Det avgörande för utsläppsnivåerna från svensk trafik är att vi förnyar bilparken, inte att vi bråkar om huruvida dieselbilar eller bensinbilar är renast.

Svenska naturskyddsföreningens inlägg (DN Debatt 19/7) ger emellertid en helt motsatt bild. Hos miljörörelsen tycks dieselbilen aldrig bli riktigt rumsren. Det räcker inte att de nya dieselbilarna släpper ut 30 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbilar, eller att de ger upphov till betydligt mindre cancerframkallande kolväten. Naturskyddsföreningen kräver hårdare regler för både partikelutsläppen och kväveoxiderna. Kritiken riktar sig främst mot EU-kommissionens förslag till nya avgasregler. Frågan är dock om Naturskyddsföreningen i denna sin iver inte silar mygg och sväljer kameler?

Enligt teknisk expertis på Vägverket är partikelutsläppen nu nere på sådana nivåer att befintliga mätmetoder har svårt att registrera ytterligare förbättringar. Det är knappast rimligt att införa regler som inte går att kontrollera. Risken finns också att hårdare krav på reducering av kväveoxidutsläppen medför att dieselbilarna blir så dyra att de inte kan konkurrera med bensinbilarna. I så fall är inte mycket vunnet.

I valet mellan att minska koldioxiden (som värmer jorden) eller de luftburna kväveutsläppen (som försurar) faller mitt val definitivt på det förra.